Slovenská reumatologická spoločnosť - história a súčasnosť

Slovenská reumatologická spoločnosť bola založená 13. marca 1969 v Liečebnom dome Slovan v Piešťanoch

za účasti 71 riadne registrovaných členov a za účasti vtedajšieho riaditeľa Výskumného ústavu reumatických chorôb v Prahe prof. MUDr. Františka Lenocha, DrSc., ktorý zastupoval Čsl. lekársku spoločnosť J. E. Purkyňu, jej reumatologickú sekciu.

 

Tajnými voľbami bol zvolený prvý výbor Slovenskej reumatologickej spoločnosti v tomto zložení:

Doc. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc., VÚRCH Piešťany – predseda

MUDr. Tibor Urbánek, CSc., VÚRCH Piešťany – podpredseda

MUDr. Karol Šesták, ÚNZ Rajecké Teplice – podpredseda

MUDr. Dušan Žitňan, CSc., VÚRCH Piešťany – vedecký sekretár

MUDr. Eleonóra Zvarová, MÚNZ Bratislava – pokladník

MUDr. Viliam Švec, ILF VÚRCH Piešťany – člen

MUDr. Ladislav Vereš, riaditeľ ÚNZ Trebišov – člen

Náhradníci:

MUDr. Štefan Belica, ÚNZ Nové Zámky

MUDr. Štefan Líška, Štátne kúpele Trenčianske Teplice


Novozvolený predseda Slovenskej reumatologickej spoločnosti Doc. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc. a predseda reumatologickej sekcie Čsl. lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu sa dohodli na ďalšej spolupráci s českou reprezentáciou.

Účastníci zakladajúcej schôdze Slovenskej reumatologickej spoločnosti sa dohodli, aby jej sídlom boli Piešťany, kde sídlil Výskumný ústav reumatických chorôb.

Slovenská reumatologická spoločnosť SLS po svojom založení pokračovala v reumatologickej činnosti, ktorá sa začala v roku 1953, keď bol založený Výskumný ústav reumatických chorôb a začala plniť body uznesenia.

Výskumná činnosť sa zamerala na riešenie najnaliehavejších úloh boja proti reumatickým chorobám. Súbežne s nozografickými a terapeutickými štúdiami rozvíjala sa i činnosť laboratórno-diagnostická. Široko sa rozpracovali mnohé imunologické metódy. Preverovali sa liečebné postupy a zaviedli sa pokusy s novými liekmi. Popri zápalových formách reumatických chorôb sa rozšíril výskum i na difúzne choroby spojiva najmä na systémový lupus erythematosus a progresívnu systémový sklerózu.

Dosiahnuté výsledky, získané skúsenosti, odborný rast pracovníkov, zlepšenie materiálneho vybavenia vytvorili súhrn podmienok na prehĺbenie a rozšírenie vedeckovýskumnej činnosti. Medzinárodný ohlas mali nozografické práce o metabolických artropatiách. Rovnako významné boli aj štúdie zamerané na problematiku degeneratívnych ochorení. Početné práce, ktoré boli publikované prevážne v zahraničnej literatúre a prednášané na domácich i zahraničných fórach predstavujú trvalý prínos členov reumatologickej spoločnosti do svetovej literatúry.

V rámci Svetovej zdravotníckej organizácie sa vypracoval návrh klasifikačných a diagnostických kritérií pre vybrané reumatické choroby. Z ďalších významne medzinárodných úspechov možno označiť epidemiologické štúdie. Pri uskutočňovaní týchto štúdií sa získali konkrétne údaje o výskyte vybraných chorôb ako aj podklady pre účinnejšie preventívne a liečebné opatrenia.

Imunologická povaha zápalových reumatických a osobitne difúznych chorôb spojiva si vyžiadala rozvíjať výskum ich podstaty modernými imunologickými metódami.

Poslaním Slovenskej reumatologickej spoločnosti je prenášať do povedomia svojich členov najnovšie vedecké poznatky a odborné skúsenosti organizovaním vedeckých podujatí, ako sú semináre, sympózia, vedecké kongresy, konferencie a iné odborné schôdze s domácou i zahraničnou účasťou, podporovať účasť našich odborníkov na podobných podujatiach v zahraničí a vydávať a podporovať vydávanie odborných časopisov a publikácií.


Slovenská reumatologická spoločnosť - história a súčasnosť

 

Slovenská reumatologická spoločnosť bola založená 13. marca 1969 v Liečebnom dome Slovan v Piešťanoch za účasti 71 riadne registrovaných členov a za účasti vtedajšieho riaditeľa Výskumného ústavu reumatických chorôb v Prahe prof. MUDr. Františka Lenocha, DrSc., ktorý zastupoval Čsl. lekársku spoločnosť J. E. Purkyňu, jej reumatologickú sekciu.

 

Tajnými voľbami bol zvolený prvý výbor Slovenskej reumatologickej spoločnosti v tomto zložení:

Doc. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc., VÚRCH Piešťany – predseda

MUDr. Tibor Urbánek, CSc., VÚRCH Piešťany – podpredseda

MUDr. Karol Šesták, ÚNZ Rajecké Teplice – podpredseda

MUDr. Dušan Žitňan, CSc., VÚRCH Piešťany – vedecký sekretár

MUDr. Eleonóra Zvarová, MÚNZ Bratislava – pokladník

MUDr. Viliam Švec, ILF VÚRCH Piešťany – člen

MUDr. Ladislav Vereš, riaditeľ ÚNZ Trebišov – člen

Náhradníci:

MUDr. Štefan Belica, ÚNZ Nové Zámky

MUDr. Štefan Líška, Štátne kúpele Trenčianske Teplice

 

 

Taktiež boli zvolení zástupcovia do Čsl. reumatologickej spoločnosti J. E. Purkyňu, ktorí v nej reprezentovali Slovenskú reumatologickú spoločnosť SLS:

Doc. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc., VÚRCH Piešťany

MUDr. Dušan Žitňan, CSc., VÚRCH Piešťany

MUDr. Gustáv Niepel, Štátne kúpele, Piešťany

MUDr. Tibor Urbánek, VÚRCH Piešťany

 

 

Novozvolený predseda Slovenskej reumatologickej spoločnosti Doc. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc. a predseda reumatologickej sekcie Čsl. lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu sa dohodli na ďalšej spolupráci s českou reprezentáciou.

 

Účastníci zakladajúcej schôdze Slovenskej reumatologickej spoločnosti sa dohodli, aby jej sídlom boli Piešťany, kde sídlil Výskumný ústav reumatických chorôb.

 

Slovenská reumatologická spoločnosť SLS po svojom založení pokračovala v reumatologickej činnosti, ktorá sa začala v roku 1953, keď bol založený Výskumný ústav reumatických chorôb a začala plniť body uznesenia.

Výskumná činnosť sa zamerala na riešenie najnaliehavejších úloh boja proti reumatickým chorobám. Súbežne s nozografickými a terapeutickými štúdiami rozvíjala sa i činnosť laboratórno-diagnostická. Široko sa rozpracovali mnohé imunologické metódy. Preverovali sa liečebné postupy a zaviedli sa pokusy s novými liekmi. Popri zápalových formách reumatických chorôb sa rozšíril výskum i na difúzne choroby spojiva najmä na systémový lupus erythematosus a progresívnu systémový sklerózu.

Dosiahnuté výsledky, získané skúsenosti, odborný rast pracovníkov, zlepšenie materiálneho vybavenia vytvorili súhrn podmienok na prehĺbenie a rozšírenie vedeckovýskumnej činnosti. Medzinárodný ohlas mali nozografické práce o metabolických artropatiách. Rovnako významné boli aj štúdie zamerané na problematiku degeneratívnych ochorení. Početné práce, ktoré boli publikované prevážne v zahraničnej literatúre a prednášané na domácich i zahraničných fórach predstavujú trvalý prínos členov reumatologickej spoločnosti do svetovej literatúry.

V rámci Svetovej zdravotníckej organizácie sa vypracoval návrh klasifikačných a diagnostických kritérií pre vybrané reumatické choroby. Z ďalších významne medzinárodných úspechov možno označiť epidemiologické štúdie. Pri uskutočňovaní týchto štúdií sa získali konkrétne údaje o výskyte vybraných chorôb ako aj podklady pre účinnejšie preventívne a liečebné opatrenia.

Imunologická povaha zápalových reumatických a osobitne difúznych chorôb spojiva si vyžiadala rozvíjať výskum ich podstaty modernými imunologickými metódami.

Poslaním Slovenskej reumatologickej spoločnosti je prenášať do povedomia svojich členov najnovšie vedecké poznatky a odborné skúsenosti organizovaním vedeckých podujatí, ako sú semináre, sympózia, vedecké kongresy, konferencie a iné odborné schôdze s domácou i zahraničnou účasťou, podporovať účasť našich odborníkov na podobných podujatiach v zahraničí a vydávať a podporovať vydávanie odborných časopisov a publikácií.Popri pravidelných celoštátnych i národných zjazdoch, konferenciách a pracovných dňoch si zaslúži osobitnú pozornosť sedem reumatologických kongresov s medzinárodnou účasťou, ktoré organizovala Slovenská reumatologická spoločnosť a konali sa v Piešťanoch v rokoch 1960, 1964, 1972, 1977, 1981, 1986 a 1992.

Prvý z nich sa konal v r. 1960 za vysokej účasti zahraničných odborníkov. Takéto stretnutie bolo dobrou príležitosťou oboznámiť zahraničné organizácie boja proti reumatizmu s úrovňou reumatologického výskumu, ako aj protireumatickým kúpeľným centrom v Piešťanoch. V priebehu kongresu bola odhalená pamätná tabuľa, ktorej latinský text hlásal, že vo vtedajšom hoteli Royal (liečebný dom Slovan) bol 20. apríla 1926 založený výbor pre reumatizmus, ktorý potom v roku 1928 v Anglicku zmenili na Medzinárodnú ligu proti reumatizmu.

V roku 1964 sa konal II. čs. reumatologický kongres s medzinárodnou účasťou. Prítomnosť oficiálneho zástupcu Svetovej zdravotníckej organizácie ako aj mnohých zahraničných delegácií dala kongresu v Piešťanoch opäť ráz medzinárodného stretnutia reumatológov. Zúčastnilo sa ho takmer 600 odborníkov z 25 krajín. Vedeckú náplň kongresu usmernil výbor reumatologickej sekcie na problematiku Bechterevovej choroby, difúzne choroby spojiva a liečbu glukokortikoidmi. Stovky zahraničných i našich účastníkov sa oboznámili s modernými metódami komplexnej kúpeľnej liečby v Piešťanoch a vysokou úrovňou lekárskej starostlivosti o pacienta v kúpeľnom prostredí.

Významné boli i dve sympózia v roku 1969, ktoré boli súčasťou XII. medzinárodného reumatologického kongresu, ktorý sa konal v Prahe a sympózia sa konali v Piešťanoch v nadväznosti na pražský kongres. Bolo to Sympózium o metabolických artropátiách a Sympózium o biochemickej farmakológii antireumatík. Vedecký program vyplynul z výskumného zamerania ústavu, pretože témy oboch sympózií mali vo výskumnej náplni Výskumného ústavu dlhoročnú tradíciu. Na týchto sympóziách sa zúčastnilo vyše 200 účastníkov, prevažne zo zahraničia. Nadviazanie osobných kontaktov s účastníkmi znamenalo veľký prínos pre ďalšie rozvíjanie vedeckovýskumnej činnosti. Napokon nie je možné opomenúť ani veľký propagačný význam medzinárodných podujatí pre Piešťany, ktoré nadväzujú na tradíciu medzinárodných reumatologických podujatí.

III. čs.reumatologický kongres s medzinárodnou účasťou sa konal v Piešťanoch 2.- 5.10.1972. Zišlo sa na ňom takmer 600 účastníkov s 230 prednáškami. Na programe rokovania boli difúzne choroby spojiva, poruchy chrbtice a reumatoidná artritída.

Rok 1977 bol Svetovým rokom boja proti reumatizmu a v tomto roku sa konal aj IV. čs. reumatologický kongres s medzinárodnou účasťou. Kongres mal vysokú odbornú úroveň a bol dobrou príležitosťou pre konfrontáciu nášho reumatologického výskumu so zahraničím.

V. čs. reumatologický kongres sa konal v októbri 1981 a bol venovaný Medzinárodnému roku invalidov – významnému podujatiu, ktoré vyhlásila Organizácia spojených národov. Prvýkrát sa kongres konal v novovybudovanom kongresovom centre Slovenských liečebných kúpeľov na Kúpeľnom ostrove. Vedecký program kongresu bol zameraný na výskum zápalových, nezápalových i difúznych chorôb spojiva.

V októbri 1986 sa konal už VI. čs. reumatologický kongres s medzinárodnou účasťou, kde sa prejednávala dlhodobá prognóza reumatických chorôb ako aj komplexná starostlivosť o chorých s reumatickými chorobami. Osobitná pozornosť sa venovala reumatickým chorobám v detskom veku.

V júni 1988 poriadala Slovenská reumatologická spoločnosť v Trenčianskych Tepliciach reumatologickú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Jej hlavnou témou bolo ochorenie chrbtice. Prezentácia tejto vysokoaktuálnej a atraktívnej témy sa uskutočnila formou vybraných prednášok špičkových svetových odborníkov v problematike chrbtice.Koncom septembra 1992 sa uskutočnil VII. čs. reumatologický kongres s medzinárodnou účasťou. V rámci spoločenského programu sa uskutočnila pietná slávnosť spojená s odhalením pamätnej tabule na budove, ktorá slúžila nemocnici v Trenčianskych Tepliciach. Pamätná tabuľa oznamovala, že v tej budove sa v r. 1942 zriadilo klinické reumatologické oddelenie, jedno z prvých v Európe, ktoré viedol prof. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc.

Na kongresoch v Piešťanoch sa zúčastnila svetová elita reumatológov. Význam týchto odborných podujatí je nielen v úspechoch vedeckých a propagačných, ale aj v nadviazaní užitočnej spolupráce medzi vedcami všetkých krajín, čo bolo prínosom v boji proti reumatizmu.Treba spomenúť, že v tomto čase začal vychádzať veľmi vyhľadávaný časopis „Acta rheumatologica et balneologica pistiniana“, ktorý raz do roka vo veľkom náklade putoval do celého sveta, v ktorom pracovníci ústavu zverejňovali významné výsledky výskumnej činnosti. Časopis vychádzal 15 rokov, posledné číslo vyšlo v roku.2003 a je predpoklad, že časopis bude vychádzať i naďalej. Ďalej je to časopis Rheumatologia, ktorý vychádza štyrikrát do roka a má veľkú publicitu. Časopis vychádza už viac ako 20 rokov nepretržite.

Osvetová činnosť sa vykonávala formou prednášok, rozhlasových a televíznych relácií, publikovaním osvetových článkov a vedecko-populárnych brožúr. Po vyhodnotení publikačnej činnosti vedecko-populárnych brožúr získala slovenská reumatológia na Medzinárodnom kongrese v Madride v roku 1996 svetové prvenstvo v počte vedecko-populárnych publikácií.

V súlade so svetovým trendom sa v roku 1990 založila Liga proti reumatizmu na Slovensku. Organizačne je začlenená do Európskej a Medzinárodnej Ligy proti reumatizmu. Slovenská liga proti reumatizmu má teraz vyše 2.800 členov. V niektorých regiónoch založili reumatológovia a pacienti pobočky, ktorých je teraz 19. Liga proti reumatizmu má svoje sídlo v Piešťanoch a vydáva dvakrát do roka Informačný Bulletin. Časopis dostávajú všetci členovia zdarma. Členovia Ligy nájdu v časopise informácie o možnosti liečby a rehabilitácie, o sociálnej problematike a v osobitnej rubrike môžu reumatici dostať odpovede na otázky, ktoré sa týkajú ich choroby a problémov, ktoré s ňou súvisia.

Výsledky práce od založenia Slovenskej reumatologickej spoločnosti vystupujú tým viac do popredia, ak vezmeme do úvahy súčasný sociálno-ekonomický význam reumatických chorôb, ktoré tvoria podstatnú časť ochorení pohybového ústrojenstva. Tieto choroby majú v celosvetovom meradle progredujúci charakter.

Krátko po smrti Prof. MUDr. Štefana Siťaja, DrSc., člena korešpondenta SAV, experta Svetovej zdravotníckej organizácie, riaditeľa Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch, vedúceho subkatedry reumatológie ILF, dlhodobého predsedu Slovenskej reumatologickej spoločnosti SLS, vedca svetového mena, zakladateľa širokej siete reumatologických pracovísk na Slovensku, začali sa v Piešťanoch každoročne organizovať predvianočné odborné podujatia, ktoré dostali názov Siťajove predvianočné reumatologické semináre.

Prvý z nich sa konal 7.-8.12.1997 za bohatej účasti domácich i zahraničných odborníkov. Hlavné témy seminára boli: tehotnosť (Prof. Ostensenová z Nórska) a zápalové reumatické choroby, psoriatická artritída, poruchy kostného metabolizmu a nové lieky v reumatológii.

II. Siťajov predvianočný reumatologický seminár sa konal v dňoch 11.-12.12.1998 za účasti odborníkov zo zahraničia: Prof. Wolheim zo Švédska, z ORFI Budapešť a z ČR. Vedeckú náplň seminára tvorili nové poznatky v diagnostike a liečbe osteoartrózy.

III. seminár sa konal 10.-11.12.1999 a bol zameraný na výsledky autológnej transplantácie kmeňových buniek pri zápalových reumatických chorobách, problematika osteoporózy a nepriaznivé účinky pri reumatických chorobách.

IV. seminár sa konal v dňoch 8.-9.12.2000. Na ňom sa okrem slovenských poslucháčov zúčastnili aj odborníci z ČR, Rakúska, Nemecka a Anglicka na čele s Prof. Ammerom z Rakúska, Prof. Clague a prof. Graham z Anglicka, prof. Nulsen z Nemecka. Odzneli prednášky z problematiky hypermobility, alternatívne liečebné metódy v reumatológii.

V. seminár sa konal 7.-8.12.2001. Z Francúzska sa ho zúčastnil Prof. Martinique, z Anglicka Prof. Bird a prof. Bardin. Hlavným bodom programu boli prednášky o entezopátiách, polymyalgia rheumatica, monoartritídy, reumo-chirurgická liečba pri zápalových reumatických chorobách.

V dňoch 22.-23.11.2002 sa konal VI. Siťajov predvianočný reumatologický seminár, na ktorom prednášali odborníci z Maďarska, Nemecka (Prof. Riedel), Talianska (Prof. Cutolo, Prof. Matucci-Cerinic, Prof. Marmont, Prof. Meroni a Španielska (Dr. Cervera)

Program bol zameraný na liek Flamexim a na ďalšie lieky, ktoré sa v poslednom čase zaviedli do liečby reumatoidnej artritídy a osteoartrózy.

VII. seminár sa konal 12.-13.12.2003. Na programe rokovania boli reumatoidná artritída a jej prekryté syndrómy, patogenéza a diagnostické kritériá psoriatickej artritídy, osteoporóza.

VIII. seminár sa konal 3.-4.12.2004. Zo zahraničia prednášali 4 odborníci z Rakúska, 2 z Maďarska, 1 z Anglicka, Prof. Russel z Kanady a 3 z ČR. Odborný program bol zameraný na nové možnosti liečby reumatických chorôb.

IX. v poradí sa konal v dňoch 2.-3.12.2005 a prednášky boli zamerané hlavne na ankylozujúcu spondylitídu v zameraní na včasnú diagnostiku a liečbu. Zaujímavé boli prednášky so zameraním na autológnu a alogénnu transplantáciu kostnej drene a na transplantáciu kmeňových buniek pri systémovej skleróze. Seminára sa zúčastnili prednášatelia z Portugalska (Prof. Da Silva), Nemecka (Prof. J. Sieper), Rakúska (Prof. Kulich, Prof. Ebner, Prof. Herold), Holandska (Prof. Van Laar) a zo Srbska a Čiernej Hory (Prof. Prodanovič).

Jubilejný X. seminár sa konal 8.-9.12.2006 zameraný hlavne na klinicky aktuálne témy ako reumatoidná artritída, systémová skleróza, vybrané otázky z osteoporózy, stratégia bolesti v reumatológii.

Väčšina domácich i zahraničných prednášateľov priniesli vo svojich prednáškach nové poznatky a výsledky svojej vedeckej činnosti.

Siťajove predvianočné reumatologické semináre prešli do povedomia reumatologickej obce, o čom svedčala aj vždy početná účasť. Od roku 2007 sa začali organizovať pod názvom Siťajovo predvianočné sympózium.

Okrem toho od roku 2005 Slovenská reumatologická spoločnosť na čele s jej predsedom  Prof. MUDr. Jozefom Rovenským, DrSc., FRCP a riaditeľom ústavu organizuje aj Jarné reumatologické semináre.

Prvý sa uskutočnil 1. 4. 2005 a druhý v poradí v dňoch 17. – 18. 3. 2006 na tému Katastrofický antifosfolipidový syndróm, na ktorom vystúpili významné medzinárodné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o objavenie a klinicko-imunologickú syndromológiu CAPs (prof. Asherson – objaviteľ tejto choroby, prof. Shoenfeld a Dr. Cervera). V tomto roku sa uskutočnil už bol piaty ročník.

Vedeckú náplň seminárov zabezpečuje výbor Slovenskej reumatologickej spoločnosti s jej predsedom Prof. MUDr. J. Rovenským, DrSc., FRCP a vedeckým sekretárom SRS doc. MUDr. J. Lukáčom, PhD. Okrem domácich prednášajúcich na každom seminári a sympóziu je prevážna účasť zahraničných prednášajúcich.....CECR... doplniťSpolupráca Slovenskej reumatologickej spoločnosti so Slovenskou lekárskou spoločnosťou ako aj s ostatnými spoločnosťami je príkladná od založenia. Všetky pokyny a záväzky sa plnia v stanovených termínoch. Spolupráca s Českou reumatologickou spoločnosťou má svoju dlhoročnú tradíciu. Svedčí o tom pravidelnosť spoločných podujatí. Významné sú zjazdy slovenských a českých reumatológov, ktoré sa pravidelne konajú a pokračujú vo svojej tradícii aj po roku 2003.

Slovenská reumatologická spoločnosť má v roku 2009 300 členov....doplniť...

 

 

 

 

Chronológia pracovných reumatologických dní, ktoré prerástli do zjazdov podľa dostupných záznamov od 1970 do r. 2009:

 

X. celoštátne pracovné reumatologické dni,

  1. 2. 10. 1970, Nízke Tatry, Tále

 

XI. pracovné reumatologické dni

23. – 24. 9. 1971, Ostrava

 

XII. pracovné reumatologické dni

Hradec Králové, 15. – 16. 6. 1972

 

XIII. pracovné reumatologické dni

Košice, 22. – 23. 11. 1973

 

XIV. pracovné reumatologické dni

Kyjov, 26.-27.9.1974

 

XV. pracovné reumatologické dni

Brno, 3. – 4. 4. 1975

 

XVI. pracovné reumatologické dni

Hradec Králové, 17. – 18. 6. 1976

 

XVII. pracovné reumatologické dni

Hradec nad Moravici, 16. – 17. 6. 1977

 

XVIII. pracovné reumatologické dni

Praha, 7. – 9. 12. 1978

 

XIX. pracovné reumatologické dni

Jihlava, 14. – 15. 6. 1979

 

XX. pracovné reumatologické dni

Piešťany, 15. – 16. 11. 1979

 

XXI. pracovné reumatologické dni

Liberec, 15. – 16. 5. 1980

 

XXII. pracovné reumatologické dni

Hradec Králové, 5. – 6. 3. 1981

 

XXIII. pracovné reumatologické dni

Čeladná – Podolánky (Frídek-Místek), 13. – 14. 5. 1982